1. Hjem
  2. Om MAF
  3. Våre prosjekter

Våre prosjekter

Midt-Agder Friluftsråd er involvert i et mangfold av oppgaver og prosjekter i regionen. Her finner du en oversikt over de fleste. Våre viktigste prosjekter er omtalt på egne sider.

 

Områder

Det er en forutsetning for friluftsliv at vi har naturområder for ferdsel og opphold. I Midt-Agder regionen har vi variert natur med kystlandskap, svaberg og strender, ulike skogstyper, heier, vann og vassdrag. Midt-Agder Friluftsråd er en av flere aktører som arbeider for å sikre og tilrettelegge naturområder i regionen til friluftsformål. Nedenfor er noen av områdene hvor MAF er eller har vært involvert.

 

Dagsturhytta Jegersberg/Skråstadheia

Jegersberg og Skråstadheia er et svært viktig og mye brukt friluftsområde mellom Vennesla og Kristiansand. MAF har etablert dagsturhytte på Sødalsmyra som er et sentralt knutepunkt for ferdsel i området. Dagsturhytta har blitt et turmål i seg selv med kafé og friluftsaktiviteter gjennom hele året. Utdanningsinstitusjoner, lag og foreninger kan benytte fasilitetene og området som arena for læring og opplevelse.

 

Mulighetsstudie for Otra-Elvepark

Midt-Agder Friluftsråd har utarbeidet en mulighetsstudie for utvikling av friluftsmuligheter langs Otra fra kildeområdene i Bykle til utløpet i Kristiansandsfjorden. Målsettingen har vært å kartlegge både eksisterende friluftsmuligheter og tiltak, og nye muligheter for tilrettelegging for friluftsliv. Mulighetene er mange og favner bredt. Otra er et eldorado for friluftsliv. Prosjektet er et samarbeid med kommunene langs Otra og tar utgangspunkt i et bredt spekter av friluftsaktiviteter og muligheter. Prosjektet er presentert i en egen bok. Du kan laste ned boken her. 

OTRA MULIGHETSSTUDIE BOK 2020

Otra_mulighetsstudie.pdf

Otra_kart.pdf

 

Friluftsparken i Søgne

Friluftsparken er et større naturområde i Søgne ved kysten som består av heier, skoger, vann, sjø, svaberg og strender. Området omfatter Helleviga, Romsviga, Lilleviga, Donevann, Østre- og Vestre Paradisbukt, Langviga, Lauviga, Paradisholmene, Tjamsøyene, Langøyene og andre småholmer. Midt-Agder Friluftsråd har naturskoleleir i Helleviga og Donevann.

I sommersesongen har MAF kafè i Hovedhuset som drives av frivillige på dugnad. I slutten av februar lyser vi ut muligheten for å søke om å være vertskap til våre sommerkafeer. Mer info finner du her.

 

Østre Randøya

Østre-Randøya er en av de større øyene i den østre delen av Kristiansandsskjærgården. Store arealer på øya og en rekke forsvarsbygninger er nå del av et offentlig friområde med vekt på friluftsliv for alle og spesielt læringsaktiviteter for barn og unge. Det er flere tilrettelagte badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Vokterboligen disponeres av MAF i samarbeid med Kirkens UngdomsProsjekt. Her er det kafé og anløp med badebåten i sommersesongen. Sommerkafèen drives av frivillige på dugnad. I slutten av februar lyser vi ut muligheten for å søke om å være vertskap til våre sommerkafeer. Mer info finner du her.

 

Dvergsøya

Dvergsøya ligger idyllisk til i skjærgården øst for Kristiansand sentrum. Øya eies av Kristiansand kommune, og er et mye besøkt friluftsområde. Der finner du tilrettelagte badeplasser, brygger og toalettfasiliteter. Adkomsten til øya er med båt, enten privat eller med badebåten i sommersesongen. 

MAF har sommerkafe i vaktmesterboligen som drives av frivillige på dugnad. I slutten av februar lyser vi ut muligheten for å søke om å være vertskap til våre sommerkafeer. Mer info finner du her.

 

Ogge

Ogge er et stort innlandsvann med omlag 365 øyer og holmer og ligger i Iveland og Birkenes kommuner. MAF er involvert i utviklingen av friluftsmulighetene i området og har blant annet en naturskoleleir på Digesholmane.

 

Gåseflå

Gåseflå ligger langs vassdraget Otra og den gamle Setesdalsbanetraséen i Vennesla kommune. Dette er et område med særlige natur og kulturhistoriske kvaliteter. MAF er involvert i utviklingen av friluftsmulighetene i området og har blant annet en naturskoleleir på Øvre-Gåseflå.

 

Slåttholmen - sommerkafè og Kystledhytte

Slåttholmen ligger fint til midt i Blindleias løp like utenfor Lillesand. Holmen har to hytter, hvor hytte-øst huser sommerkafé og hytte-vest er tilknyttet Kystled. Holmen er en viktig del av kystfriluftslivet i regionen. MAF har ansvaret for koordinering av bruk og aktiviteter i tilknytning til hyttene, samt skjøtsel og tilrettelegging av holmen i samarbeid med Lillesand kommune.

Kystledhytta kan leies for kr. 800,- pr natt. Hytta har 8-9 sengeplasser - dyne/pute til 6 personer, kjøkken med utstyr, kjøleskap og komfyr på gass, solcellepanel, biodo og vannpost på brygga. Ta med eget sengetøy/lakenpose, koppehåndkle, kjøkkenklut og mat. Grill/bålgrue utenfor. Forespørsel om booking av kystledhytta gjøres via vår reservasjonsportal.

Det er vertskap på hytte-øst hvor frivillige drifter en enkel sommerkafè i sommersesongen. I slutten av februar lyser vi ut muligheten for å søke om å være vertskap til våre sommerkafeer. Mer info finner du her.

 

Hovedturløypa Kjerrane - Stemmen

21 km turløype og skiløype i bymarka vest i Kristiansand, via Songdalen til Stemmen i Vennesla. MAF har langsiktige avtaler og planer om tilrettelegging og utvikling av turløypa og tilliggende områder.

 

Otra Elvepark

Omfatter naturområdene fra Kilefjorden til utløpet av Otra, med blant annet Fjellmannsvegen, Drivenesheia, Hovedturløypa, Bymarka vest, Nasjonal Sykkelrute Nr. 3, Skråstadheia, Jegersberg og Odderøya som viktige elementer langs vassdraget.

 

Fjellmannsvegen

Tusenårig ferdselsveg fra Setesdal til kysten. Merket løype fra Slettefet i Hornnes til Kjerrane i Kristiansand.

 

Sykkel

Agder er en sykkelregion med mange muligheter og stadige flere bruker sykkel som transportmiddel til jobb og skole, idrett, tur og rekreasjon. Sykling er en velegnet og viktig aktivitet i det norske friluftslivet. Vi får gode naturopplevelser og bedre helse. Sykkelen gir større aksjonsradius og dermed tilgang til flere områder for utøvelse av friluftsliv.

I vår region er det i dag to etablerte nasjonale sykkelruter og mange flotte, lokale tur-traséer som er velegnet for sykling. Pågående utbygging og forbedring av sykkel- og gangstinettet bidrar også til sunn og miljøvennlig transport til attraktive friluftsområder.

 

Nasjonal Sykkelrute nr. 3

Sykkelrute langs vassdraget Otra fra Kristiansand til Hovden og Haukeligrend.

 

Nasjonal Sykkelrute nr. 1

North Sea Cycle Route, Nordsjøruta. Den knytter sammen flere områder som er særlig aktuelle for MAF.

 

Regionale sykkelruter

Sykkelruter som gir innbyggere og tilreisende mulighet til regelmessige sykkelturer i spesielt egnede rundløyper. 

 

Ski og skiløyper 

Midt-Agder regionen har en rekke lokale, kommunale skiløyper samt noen utvalgte regionale skiløyper.

Følgende skiløyper i Midt-Agder Regionen er definert som regionale skiløyper:

• Løypene på Drivenesheia

• Løypene på Lauvås

• Hovedturløypa Stemmen - Kjerrane

• Høgås- og Gautestadområdet

• Øyna- og Toplandsheia

 

Sandripheia Fritidspark

Sandripheia fritidspark er et interkommunalt samarbeidsprosjekt som skal tilrettelegge og drive anlegg for vinter- og sommeridretter, samt fremme friluftsaktiviteter for allmennheten på Sandrip i Vennesla kommune.

  

Kystled

Kystled er basert på tidligere tiders ferdsel langs kysten med tradisjonelle ro- og seilbåter. Formålet er å gi alle mulighet til å være på sjøen, og å ferdes på en miljøvennlig måte. Kystled består også av utleie av tradisjonelle bruksbåter og ulike overnattingstilbud langs kyst og skjærgård i Norge.

 

Aktiviteter

Naturskole 

Naturskole er Midt-Agder Friluftsråds hovedsatsing for barn og unge. Konseptet består av leirsteder, kurs, elevaktiviteter og veiledning.

 

Naturlos 

Naturlosprosjektet er et tradisjonsrikt tiltak som har pågått siden siste del av forrige årtusen. Om lag 70 ulike lag og foreninger melder inn sine turer til MAF, som igjen samler turene i en turkalender. Prosjektet er rettet mot allmennheten, og turene skal være åpne for alle. Naturlos er et samarbeidsprosjekt hvor MAF har sekretariat og er ansvarlig for alt praktisk arbeid og koordinering. MAF arrangerer også egne turer.

 

Friluftsliv for minoritetsgrupper 

Friluftsliv er en god innfallsvinkel til integrering, og er forebyggende i et folkehelseperspektiv. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å få flere mennesker med minoritetsbakgrunn til å bli kjent med norsk kultur- og turtradisjon, slik at de selv kan ta naturen i bruk til rekreasjon og livsutfoldelse. MAF arrangerer turer og aktiviteter i samarbeid med voksenopplæringer, barnehager og skoler.

 

Folkehelse og frisklivssentraler 

Naturen har et unikt potensial for vår fysiske, psykiske og sosiale livskvalitet. Friluftsliv har en dokumentert og viktig rolle for folkehelsa i befolkningen. MAF er med på å legge til rette for at den enkeltes helse kan fremmes gjennom en aktiv og helserelatert livsstil i friluft.

  • Sommerskole Kristiansand, friluftslivskonsept for barn og unge i kommunen i fritiden.
  • Aktive utemiljø skole og barnehage, kompetansebistand og rådgivning på friluftstiltak og tilrettelegging for naturbasert fysisk aktivitet og læring i friluft, herunder planlegging, montering og kurs i ulike anleggstyper med tau.
  • Ung i Friluft, samarbeidsprosjekt for å inspirere og motivere ungdom til et aktivt liv i friluft.
  • Særskilte områder, nærmiljøutvikling med tilrettelegging og aktiviteter.

Midt-Agder Friluftsråd samarbeider også med frisklivssentralene i våre eierkommuner med rådgivning, kurs og friluftsfaglig opplæring av personell og deltakere. Målsettingen er at alle frisklivssentralene bruker naturen som aktivitetsarena og at friluftsliv har en sentral rolle i kommunenes tiltak.

 

Aktivitetstiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelse

Prosjektet skal bidra til at barn med funksjonsnedsettelser også skal få glede av friluftsliv og oppleve mestring i tilpassede aktiviteter. MAF samarbeider spesielt med Krossen skole, som har mange elever fra regionen med særskilte behov.

  

Informasjon

En viktig del av arbeidet for å gi muligheter for alle i friluft er å informere menneskene i regionen om mulighetene som faktisk finnes. Dette gjøres gjennom en rekke ulike kanaler og medier. Midt-Agder Friluftsråd gir ut egne bøker, brosjyrer og kart og bidrar også til at andre aktører får publisert og distribuert sin informasjon og friluftsmulighetene i regionen.

 

Bøker, brosjyrer og kart fås kjøpt på vårt kontor, kommunenes servicetorg, DNT Sør og hos utvalgte bokhandlere i regionen. Ta gjerne kontakt for spørsmål om publikasjoner og friluftsliv i regionen.