1. Hjem
 2. Tur & Kart
 3. Sparebanken Sør turstimidler

 

Turstimidler_webside_1280x720 (1).jpg

I våre lokalsamfunn finnes det et eldorado av turstier på kryss og tvers. Sparebanken Sør har til sammen satt av tre millioner kroner som skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier i perioden 2021-2023. "Sparebanken Sør turstimidler" er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. 

Lag og foreninger bidrar med store mengder samfunnsnyttig dugnadsinnsats år etter år. Denne frivilligheten kommer til stadighet befolkningen til glede og nytte. Å være på tur ute i naturen er bra for vår fysiske og psykiske helse. Nordmenn går på tur i nabolaget, i lysløyper og på topptur. Vi går på turer i nærområder, og vi oppsøker nye turområder. Noen går på rusletur, mens andre løper en tur. Vi vet at de ulike turstiene blir brukt av mange.

 

Hva kan turstimidlene brukes til:

Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. Eksempler på oppgradering kan være bedre skilting, bedre adkomstmuligheter, eller på annen måte tilrettelegging langs eller på turstier.

 

For å søke Sparebanken Sør turstimidler må man:

 • Være et frivillig lag og/eller en forening (søknader fra lag og foreninger i friluftsrådenes eierkommuner prioriteres).
 • Ha en tursti som skal utbedres eller anlegges i området fra Bryne i vest til Sandefjord i øst.
 • Ha en realistisk fremdriftsplan og god gjennomføringsevne.
 • Legge frem budsjett for prosjektet/tiltaket sammen med søknaden. Herunder verdi av dugnad og andre finansieringskilder.
 • Ha en avklart plan for videre drift og vedlikehold.
 • Ha en avtale med grunneier(e), hvor traséen også er kartfestet (søknader med skriftlige avtaler vil bli prioritert).
 • Ha avklart forhold til eventuelle vernebestemmelser og kulturminner.
 • Ha avklart forhold til eventuelle andre brukergrupper i området.
 • Ha en plan for synliggjøring av gaven.

 

En jury vurderer søknadene og innvilger inntil 50 prosjekter pr år, med en totalramme på inntil kr. 1.000.000. Grensen oppad for tildelt beløp er kr. 100.000.

Det tilstrebes at midlene fordeles over hele regionen i løpet av 3-års perioden.

Prosjektene skal etableres i nærområder og skal vurderes ut fra:

 •         Geografi
 •         Befolkningstall
 •         Adkomstmuligheter
 •         Allmennytte

 

16. januar - Søknadsskjema åpnes for innsending.  

01. mars - Søknadsfrist utløper. 

22. mars - Offentliggjøring av prosjekter som har fått tildelt midler i 2023.

 

Oversikt over tildelte midler i 2023

Oversikt over tildelte midler i 2022

Oversikt over tildelte midler i 2021

 

Søknad 

Alle felt må fylles ut før søknaden sendes. 

Hvis du trykker 'send' på søknaden uten at alle felt er fylt inn, vil teksten/vedlegget du har skrevet/lastet opp forsvinne. Lag derfor en kladd med alle nødvendige opplysninger før skjema fylles ut og sendes inn.

 

Lenker til faglig støtte for søkerne: 

Merkehåndboka

Eksempelavtaler for tilrettelegging og merking av turruter