1. Hjem
 2. Tur & Kart
 3. Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler 2024 -2026

I 2021 startet et samarbeid mellom Sparebanken Sør og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. Banken delte ut 1 million kroner hvert år i tre år, og nå fortsetter samarbeidet i tre nye år - men nå med en dobling av midlene!! 

 

Hva kan turstimidlene brukes til:

Turstimidlene skal brukes til å anlegge nye turstier eller oppgradere eksisterende. Eksempler på oppgradering kan være bedre skilting, bedre adkomstmuligheter, eller på annen måte tilrettelegging langs eller på turstier.

 

For å søke Sparebanken Sør turstimidler må man:

 • Være et frivillig lag og/eller en forening (søknader fra lag og foreninger i friluftsrådenes eierkommuner prioriteres).
 • Ha en tursti som skal utbedres eller anlegges i området fra Bryne i vest til Sandefjord i øst.
 • Ha en realistisk fremdriftsplan og god gjennomføringsevne.
 • Legge frem budsjett for prosjektet/tiltaket sammen med søknaden. Herunder verdi av dugnad og andre finansieringskilder.
 • Ha en avklart plan for videre drift og vedlikehold.
 • Ha en avtale med grunneier(e), hvor traséen også er kartfestet (søknader med skriftlige avtaler vil bli prioritert).
 • Ha avklart forhold til eventuelle vernebestemmelser og kulturminner.
 • Ha avklart forhold til eventuelle andre brukergrupper i området.
 • Ha en plan for synliggjøring av gaven.

 

En jury vurderer søknadene og innvilger inntil 50 prosjekter pr år, med en totalramme på inntil kr. 2.000.000. Grensen oppad for tildelt beløp er kr. 150.000.

Det tilstrebes at midlene fordeles over hele regionen i løpet av 3-års perioden.

Prosjektene skal etableres i nærområder og skal vurderes ut fra:

 •         Geografi
 •         Befolkningstall
 •         Adkomstmuligheter
 •         Allmennytte

 

01. mars - Søknadsfrist utløper. 

22. mars - Offentliggjøring av prosjekter som har fått tildelt midler.

 

Oversikt over tildelte midler i 2024 

Oversikt over tildelte midler i 2023

Oversikt over tildelte midler i 2022

Oversikt over tildelte midler i 2021

 

Søknad 

Alle felt må fylles ut før søknaden sendes. 

Hvis du trykker 'send' på søknaden uten at alle felt er fylt inn, vil teksten/vedlegget du har skrevet/lastet opp forsvinne. Lag derfor en kladd med alle nødvendige opplysninger før skjema fylles ut og sendes inn.

 

Lenker til faglig støtte for søkerne: 

Merkehåndboka

Eksempelavtaler for tilrettelegging og merking av turruter